Santa Cruz SkateDrive USB Flash Drive

Cool authentic Santa Cruz skateboard shaped USB flash drives.